Privacy & Voorwaarden

Privacy & Voorwaarden

Bij B-Concrete zijn we u graag van dienst. We willen dat u zich welkom en thuis voelt. Daar hoort bij dat u zich veilig voelt. Daarom doen we er alles aan om uw privacy te beschermen.

B-Concrete verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. U kunt vertrouwen hebben in onze organisatie. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We handelen binnen de kaders van deze wet en de Autoriteit Persoonsgegevens houdt daar toezicht op.

Wilt u weten welke gegevens we vastleggen en waar we deze voor gebruiken?
U leest het in tabblad privacyverklaring.

Details

Versie februari 2020

 1. Inleiding
  Bij B-Concrete zijn we u graag van dienst. We willen dat u zich welkom en thuis voelt. Daar hoort bij dat u zich veilig voelt. Daarom doen we er alles aan om uw privacy te beschermen. B-Concrete verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. U kunt vertrouwen hebben in onze organisatie. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is van toepassing binnen de EU. B-Concrete gebruikt uw persoonsgegevens alleen binnen de EU. We handelen binnen de kaders van deze wet en de Autoriteit Persoonsgegevens houdt daar toezicht op.
  • Wat zijn persoonsgegevens?
   Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer.
  • Waarom heeft B-Concrete uw persoonsgegevens nodig?
   B-Concrete verhuurt, verkoopt en beheert woningen en bedrijfspanen. Als we een huurovereenkomst met u sluiten en als u een onroerend goed van B-Concrete wilt kopen, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken.
 2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  Bij B-Concrete verdelen we persoonsgegevens in de volgende categorieën:
  – Contactgegevens
  – Gegevens over de huurbetaling
  – Bijzondere persoonsgegevens.
  • Contactgegevens
   Uw contactgegevens moeten we gebruiken voor het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook gebruiken we die gegevens voor onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Hiermee willen we onze dienstverlening verbeteren. De contactgegevens die wij van u en uw medehuurders en/of medebewoners gebruiken, zijn uw voornamen, voorletters, achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Deze gegevens gebruiken wij voor:
   – het toewijzen van onroerende zaken;
   – de uitvoering van de huurovereenkomst;
   – onderhoud en reparaties van de te verhuren onroerende zaken;
   – het kopen of verkopen van onroerende zaken;
   – het afhandelen van geschillen en klachten;
   – communicatie met huurders en kopers;
   – onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening.
  • Gegevens over de huurbetaling
   Om betalingen te incasseren en om bedragen uit te betalen, gebruiken we uw bankrekeningnummer (IBAN). Ook gebruiken we gegevens over uw situatie, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand of een betalingsregeling is. Dit doen we omdat we huurachterstanden n willen beperken.
  • Bijzondere persoonsgegevens
   Als u onroerend goed bij B-Concrete huurt of koopt, kan het nodig zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige gegevens van u gebruiken. De gegevens helpen ons te zorgen voor een goede leefomgeving en voor het bestrijden van overlast, woonfraude en hennepkwekerijen. Het zijn nooit meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is voor dat doel. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de volgende gegevens:
   -medische gegevens, voor (medische) aanpassingen van een woning;
   – gegevens over overlast en/of agressie, inclusief bewijsstukken (foto’s, film, geluidsopname, correspondentie met andere instanties dan B-Concrete);
   -gegevens over fraude en/of onrechtmatig gebruik van een onroerend goed;
   – gegevens over crimineel en/of hinderlijk gedrag.We gebruiken deze gegevens enkel en alleen als:
   – dat nodig is voor het uitvoeren en/of handhaven van de huur- of koopovereenkomst;
   – dat gerechtvaardigd én nodig is voor de belangen van onze organisatie;
   – dat gerechtvaardigd én nodig is voor de veiligheid van medewerkers, bewoners en/of ingeschakelde derden.
 3. Welke gegevens deelt B-Concrete met andere partijen?
  B-Concrete deelt uw persoonsgegevens met enkele andere organisaties, omdat dat nodig is voor onze dienstverlening. We hebben organisatorische en technische maatregelen genomen om u ervan te kunnen verzekeren dat uw privacy gewaarborgd is, ook als we gegevens delen met andere partijen. Organisaties die we inschakelen voor onderhoud en reparaties aan uw woning krijgen alleen de gegevens die nodig zijn, zoals uw adres en eventueel een telefoonnummer voor het maken van een afspraak. Dit zijn bijvoorbeeld elektriciens en glazenwassers. Ook werken we samen met de politie om overlast, woonfraude en hennepkwekerijen te bestrijden en huurachterstanden te voorkomen en te beperken. Als het voor deze doelen nodig en gerechtvaardigd is, delen wij gegevens met hen. Daarnaast maken we gebruik van een aantal softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s kunnen toegang hebben tot de persoonsgegevens en maken back-ups voor ons. De leveranciers zijn onze verwerkers. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met hen gesloten.
 4. Hoe beveiligen we uw gegevens?
  Iedereen die bij B-Concrete werkt én iedereen die werkzaamheden voor ons uitvoert en daar persoonsgegevens voor moet gebruiken, is verplicht tot geheimhouding. Die verplichting vervalt alleen als iemand door zijn of haar taak of een wettelijk voorschrift verplicht is mededelingen te doen over persoonsgegevens. Soms anonimiseren we uw persoonsgegevens of drukken we ze uit in beknopte vorm zodat u niet meer herleidbaar bent tot uw persoon. Personen die met persoonsgegevens werken, hebben alleen toegang tot die informatie die nodig is voor het uitoefenen van hun functie. Wij treffen technische en organisatorische maatregelen voor het beveiligen van uw gegevens, zodat ze niet verloren kunnen gaan en ze niet zonder reden gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van encryptie (het coderen/versleutelen van gegevens) en het trainen van ons personeel op het gebied van privacy. Wij zorgen ervoor dat organisaties waarmee wij uw persoonsgegevens delen met dezelfde normen werken. Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en is dat nadelig voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk.
 5. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Hoe lang we bepaalde gegevens bewaren, hangt af van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken. De bewaartermijn kan per doel verschillen. Als de termijnen verstreken zijn, vernietigen wij uw gegevens. B-Concrete slaat geen BSN (Burger Service Nummer) of kopieën van identiteitsbewijzen meer op. Deze gegevens hebben we in het verleden wel verwerkt. Die gegevens uit het verleden verwijderen we aan de hand van de bewaartermijn.
 6. Welke rechten heeft u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?
  We vinden het belangrijk dat u de rechten waarvan u op basis van de wet gebruik kunt maken goed kunt uitoefenen. U heeft als huurder de volgende rechten:
  • Het recht op inzage:
   u kunt inzage krijgen in welke persoonsgegevens wij van u gebruiken.
  • Het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens):
   op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. Het gaat daarbij om digitale persoonsgegevens die een organisatie van u gebruikt, met uw toestemming óf omdat ze een overeenkomst met u uitvoeren.
  • Het recht op vergetelheid:
   als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, kunt u ons vragen deze te verwijderen. Hier is een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens een bepaalde tijd te bewaren voor onder andere de Belastingdienst.
  • Het recht op rectificatie en aanvulling:
   als persoonsgegevens die wij van u gebruiken niet juist of niet volledig zijn, kunt u deze aan laten passen.
  • Het recht op beperking van de verwerking:
   u kunt B-Concrete vragen het gebruik van uw gegevens te beperken zolang wij bezig zijn om te bepalen of:
   – uw gegevens gerectificeerd moeten worden;
   – de gegevensverwerking onrechtmatig is;
   – de gegevens verwijderd moeten worden;
   – het door u ingediende bezwaar gegrond is.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking:
   als wij gegevens gebruiken op grond van een gerechtvaardigd belang of algemeen belang, kunt u daartegen bezwaar maken. Er vindt dan een belangenafweging plaats.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering:
   u heeft recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. Dat betekent dat wij altijd een menselijke blik op een besluit moeten werpen.Wilt u van een van deze rechten gebruikmaken? Dient u dan een verzoek in bij B-Concrete. Dit kan per email naar info@B-Concrete.nl of per brief naar Hoofdstraat 99A, 5706 AK Helmond. Beschrijf in dit verzoek duidelijk van welk recht u gebruik wilt maken. Stuur voor uw identificatie een kopie van uw ID-bewijs mee, waarbij u de pasfoto en het BSN onleesbaar maakt of maak gebruik van een ID-cover. Let op: uw BSN staat op meerdere plaatsen op het ID-bewijs. Bent u jonger dan 16 jaar, dan moet uw ouder, verzorger of gezag houder het verzoek indienen. Als u onder curatele gesteld bent, moet de curator het verzoek indienen. Na ontvangst van uw verzoek, laten wij u binnen 4 weken schriftelijk weten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.
 7. Klachten
  B-Concrete vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Heeft u klachten over onze dienstverlening? Laat het ons weten. Als uw ontevredenheid te maken heeft met de bescherming van persoonsgegevens, dient u dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .
 8. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
  Heeft u nog vragen of een opmerking? Neemt u dan contact met ons op via info@B-Concrete.nl
 9. Wijzigingen aan deze privacyverklaring
  B-Concrete behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de wetgeving. Alle wijzigingen publiceren we op onze website, www.B-Concrete.nl.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

Versie juli 2018

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Artikel 1

Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van de Algemene Huurvoorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor.

Meer dan één huurder

Artikel 2

2.1.
De in de aanhef van de huurovereenkomst genoemde huurders hebben elk een zelfstandig en volledig recht van huur, dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen.

2.2.
Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en de wet voortvloeien.

2.3.
De huurprijs en de servicekosten zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de hierboven bedoelde huurrechten gezamenlijk. Indien de overeenkomst ten aanzien van één of een aantal huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en de servicekosten verschuldigd.

2.4.
Om de huurovereenkomst te doen eindigen, moet de opzegging aan of door (alle) in de aanhef genoemde huurder(s) geschieden. De in de aanhef genoemde huurders kunnen derhalve slechts gezamenlijk de huur opzeggen, tenzij verhuurder uitdrukkelijk instemt met een enkelvoudige beëindiging door één van de in de aanhef genoemde huurders.

2.5.
Indien verhuurder op grond van een wettelijke dan wel contractuele regeling verplicht is tot het verrichten van een prestatie jegens huurder, bevrijdt nakoming aan één van de in de aanhef van de huurovereenkomst genoemde huurders, verhuurder van haar verplichting.

De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde

Artikel 3

3.1.
Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is.

3.2.
Vóór of bij aanvang van de huurovereenkomst is tussen huurder en verhuurder een beschrijving van het gehuurde opgemaakt. Huurder en verhuurder ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar van deze beschrijving.

Servicekosten

Artikel 4

4.1.
Huurder betaalt maandelijks een voorschotbedrag met betrekking tot servicekosten.

Jaarlijks verstrekt verhuurder aan huurder een overzicht van de in dat kalenderjaar in rekening gebrachte servicekosten. Verschillen tussen de gemaakte kosten en de door de huurder als voorschot betaalde servicekosten zullen daarbij door de verhuurder met de huurder worden verrekend, tenzij het een vergoeding betreft voor een door verhuurder ingesteld fonds. Met betrekking tot deze fondsen geldt dat het door de huurder betaalde voorschot gelijk wordt gesteld met de eindafrekening; er vindt derhalve geen verrekening plaats.

Deze website is eigendom van B-Concrete. Het doel van de website www.b-concrete.nl is huurders, kopers, relaties en geïnteresseerden te informeren over onze werkzaamheden en activiteiten.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, de op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. B-Concrete is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in deze website aangeboden informatie. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs- en programmeerfouten. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contact gegevens

Locatie

Hoofdstraat 99A
5706 AK Helmond

Telefoon

Stuur een bericht

AVG